Quay lại

LÀ CÁI GÌ?

 

Chẳng lợp thành mái.

Chẳng cấy mà mọc đều.

Già thì trắng phau phau.

Non thì đen kin kít.

LÀ CÁI GÌ?

 

Đáp án: MÁI TÓC