Quay lại

Có một ĐÀN CHUỘT ĐIẾC đi ngang qua, hỏi CÓ MẤY CON?

 

Có một ĐÀN CHUỘT ĐIẾC đi ngang qua, hỏi CÓ MẤY CON?

 

Đáp án: Điếc là HƯ TAI – hư tai là HAI TƯ (24)