Quay lại

Loài cá nào ở Việt Nam mà tên có đến 4 chữ "G"'?