Quay lại

Một xe 100 km/h và một xe 10km/h cùng chạy tới bờ sông , hỏi XE NÀO THẮNG?

 

Một xe 100 km/h và một xe 10km/h cùng chạy tới bờ sông , hỏi XE NÀO THẮNG?

 

 

Đáp án: