Quay lại

Tháng nào NGẮN NHẤT trong năm?

 

Tháng nào NGẮN NHẤT trong năm?

 

 

Đáp án: Tháng “ba” và tháng “tư”, vì chỉ có 2 chữ.